Sadullah Bajrami

Të gjitha Ligjeratat janë të ndara në Pjesë.

Këto janë Video-Ligjerat të Sadullah Bajramit:

  1. Mosrrespektimi i Prinderve
  2. Vlera e duas
  3. Muslimani pas Ramazanit
  4. Pse falemi2
  5. Pse gezohet Muslimani në Ramazan
  6. Zinaja (Amoraliteti)
  7. Vdekja e Pejgamberit a.s
  8. Xhehenemi
  9. Musibetet
  10. Xhenneti

Mosrrespektimi i prindërve

Pjesa 1

Pjesa 2

Pjesa 3

Pjesa 4

Pjesa 5 (FUND)

Pse falemi 2